Taak

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Taak

De LAP heeft op grond van artikel 3 van het Instellingsbesluit tot taak de minister van Justitie en Veiligheid te adviseren over de afdoening van aanvragen tot plaatsing of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een LFPZ voorziening. Tevens adviseert de LAP de minister elke twee jaar over de voortzetting van de plaatsing.

Bij een aanvraag tot plaatsing op een afdeling voor langdurige forensische psychiatrisch zorg beoordeelt de LAP of er nog mogelijkheden worden gezien voor voortzetting van een op verandering gerichte behandeling dan wel doorstroming naar een andere instelling, waar het noodzakelijke niveau van zorg en beveiliging geboden kan worden, in het bijzonder een GGz-instelling. Indien deze mogelijkheden niet aanwezig worden geacht, dan adviseert de LAP tot plaatsing op een afdeling voor langdurige forensische psychiatrisch zorg.

Op grond van het Beleidskader Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg beoordeelt de LAP vervolgens elke twee jaar of voortzetting van de LFPZ status nog gerechtvaardigd is.