Taak

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Taak

De LAP heeft op grond van artikel 3 van het Instellingsbesluit tot taak de minister van Veiligheid en Justitie te adviseren over de afdoening van aanvragen tot plaatsing of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een longstay voorziening. Tevens adviseert de LAP de minister elke drie jaar over de voortzetting van de plaatsing.

Bij een aanvraag tot plaatsing op een afdeling voor langdurige forensische psychiatrisch zorg beoordeelt de LAP of er nog mogelijkheden worden gezien voor voortzetting van een op verandering gerichte behandeling dan wel doorstroming naar een instelling binnen de GGZ. Indien deze mogelijkheden niet aanwezig worden geacht, dan adviseert de LAP tot plaatsing op een afdeling voor langdurige forensische psychiatrisch zorg.

Op grond van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg beoordeelt de LAP vervolgens elke drie jaar of voortzetting van de longstay status nog gerechtvaardigd is.